Carbomer Labcos

Là Polyme polyvinyl carboxy liên kết ngang với ete của pentaerythritol. Được sử dụng như một chất tăng cường độ nhớt hoặc chất tạo keo chủ yếu trong các sản phẩm đòi hỏi độ trong hoặc độ nhớt.
Bột trắng. Hoà tan trong nước.
Giá trị pH: 2,7-3,3 (dung dịch 0,5% ở 25 CC / 77 FF).
Độ nhớt: 45.000-70.000 cps (dung dịch 0,5%).